Bretania jest jednym z 22 regionów administracyjnych Francji metropolitalnej. Jest administrowana przez samorz?d lokalny, Region Bretanii, z?o?ony z dwóch zgromadze?: Rady regionu, wybieranej w bezpo?rednich wyborach powszechnych, która decyduje o polityce regionalnej i regionalnej Rady gospodarczo spo?ecznej, wydaj?cej opinie dotycz?ce g?ównych zagadnie? o znaczeniu regionalnym.
Pod przewodnictwem Jean-Yves Le Drian, Rada regionu uczestniczy w wi?kszo?ci dziedzin zwi?zanych z ?yciem codziennym i przysz?o?ci? Bretanii. Dok?ada stara? w rozwoju atrakcyjno?ci swojego terytorium i jako?ci ?ycia swoich mieszka?ców, w ramach swoich kompetencji, które obejmuj?: prowadzenie liceów, szkolnictwo zawodowe, rozwój gospodarczy i zatrudnienie, zagospodarowanie terenu, kultur? i sport.
Jako nosiciel warto?ci, które zosta?y okre?lone, jako priorytetowe, wciela w ?ycie w ramach wi?kszo?ci swoich zada?, solidarno??, zrównowa?ony rozwój, otwarcie na Europ? i na ?wiat zewn?trzny, równo?? p?ci i lepszy dost?p do technologii informacji.

 

Wspó?praca mi?dzynarodowa
Dla wspierania mi?dzynarodowego otwarcia Bretanii, Region prowadzi polityk? konkretnej wspó?pracy z innymi cz??ciami ?wiata. Ta wzmo?ona wspó?praca wyra?a si? poprzez opracowywanie wspólnych przedsi?wzi?? b?d?cych w zakresie kompetencji Regionu.

Partnerskie regiony w Europie
Bretania zaanga?owa?a si? we wspó?prac? z 3 europejskimi regionami :
• z Landem Saksonii (Niemcy), pocz?wszy od 1995 r., z silnym naciskiem w zakresie tematyki dotycz?cej : o?wiaty, wymiany naukowej, wymiany m?odzie?y, projektów europejskich ;
• z Wali? (Wielka Brytania), pocz?wszy od 2004 r., z silnym naciskiem w zakresie tematyki dotycz?cej : wspó?pracy bli?niaczej gmin, kultury i j?zyka, innowacji i o?wiaty, sportów wodnych, projektów europejskich;
• z Województwem Wielkopolskim (Polska) pocz?wszy od 2005 r., z silnym naciskiem w zakresie tematyki dotycz?cej : o?wiaty, kultury, wspó?pracy bli?niaczej gmin, rolnictwa, zagadnie? rolno-spo?ywczych, projektów europejskich;
Prowadzone s? równie? wspó?prace z innymi regionami, o okre?lonym zakresie, ?ci?lej ukierunkowane tematycznie, zw?aszcza z Krajem Basków we Francji (rozwój gospodarczy, centra doskona?o?ci, sie? przedsi?biorstw, polityka j?zykowa, projekty europejskie), z Toskani? we W?oszech i z Czechami Po?udniowymi w Republice Czeskiej (o?wiata).

Partnerskie regiony w ?wiecie
Bretania zaanga?owa?a si? we wspó?prac? z 3 regionami poza Europ? :
• z prowincj? Shandong (Chiny), pocz?wszy od 1985 r., z silnym naciskiem w zakresie tematyki dotycz?cej : edukacji, o?wiaty i szkolnictwa wy?szego, kultury (utworzenie Breto?skiego Instytutu Konfucjusza w Rennes), sportów wodnych, gospodarki, turystyki, sportu.
• z Regionem Analanjirofo (Madagaskar), pocz?wszy od 2007 r., z silnym naciskiem w zakresie tematyki dotycz?cej : rolnictwa, rybo?ówstwa, dost?pno?ci wody, ekoturystyki, rzemios?a.
• z Regionem Anosy (Madagaskar), pocz?wszy od 2007 r., z silnym naciskiem w zakresie tematyki dotycz?cej : dzia?alno?ci morskiej, zdrowia.

 


Modifié le


Partagez ce contenu